Aros logo

Stangelandsåna

Kategori:
Sted:
År:
Rolle:
Fase:

Hovedtanken bak prosjektet er at et bekkeløp som i mange år har vært lukket, åpnet igjen i en strekning på 150 meter. Stangelandsåna er et vassdrag med store høydeforskjeller, som bidrar til at vannet får god fart på vei ned mot fjorden. I tidligere tider ble dette utnyttet til vannkraft og mølledrift, og Barkemølla som ligger innenfor planområdet er Sandnes eldste bevarte produksjonshus tilknyttet håndverk og industri. Med dagens stadig økende nedbørsmengder og ekstremvær, kan store vannmengder med høy hastighet føre til problemer og materielle skader. Gjenåpning av elva med tilhørende utforming av elveløpet med slakke sideskråninger og generøs flomsoner, er med på å bremse farten på vannet og øke kapasiteten på strekningen, slik at man får en fordrøyningseffekt og forebygger flomskader lengre nedstrøms.

Stangelandsåna, Sandnes. Dronebilder.

Hovedtanken bak prosjektet er at et bekkeløp som i mange år har vært lukket, åpnet igjen i en strekning på 150 meter. Stangelandsåna er et vassdrag med store høydeforskjeller, som bidrar til at vannet får god fart på vei ned mot fjorden. I tidligere tider ble dette utnyttet til vannkraft og mølledrift, og Barkemølla som ligger innenfor planområdet er Sandnes eldste bevarte produksjonshus tilknyttet håndverk og industri. Med dagens stadig økende nedbørsmengder og ekstremvær, kan store vannmengder med høy hastighet føre til problemer og materielle skader. Gjenåpning av elva med tilhørende utforming av elveløpet med slakke sideskråninger og generøs flomsoner, er med på å bremse farten på vannet og øke kapasiteten på strekningen, slik at man får en fordrøyningseffekt og forebygger flomskader lengre nedstrøms.